Zorgplicht

Per 1 augustus 2014 heeft de overheid zorgplicht ingevoerd. Dit houdt in dat schoolbesturen (in de praktijk de scholen) de verantwoordelijkheid krijgen om een leerling, waarvan het schoolbestuur (in de praktijk de school van aanmelding) aangeeft dat die leerling extra ondersteuning nodig heeft, een passend arrangement aan te bieden. Dit aanbod moet gedaan worden bij de aanmelding of als de leerling al op school zit en blijkt dat er extra ondersteuning nodig is.

Ouders moeten zich schriftelijk aanmelden en hebben informatieplicht: zij moeten naar waarheid aangeven of zij mogelijk weten of er iets te melden is over hun kind dat consequenties heeft of kan hebben voor het onderwijs. Het bestuur heeft het recht ouders om (aanvullende) informatie te vragen, als ouders dat weigeren is de zorgplicht moeilijk in te vullen.

Het extra aanbod van de school (indien dat gewenst of nodig is voor de leerling) moet gedaan worden na maximaal 6 weken (met de mogelijkheid 1x ­beargumenteerd - te verlengen met 4 weken).

Het aanbod voor extra ondersteuning is of op de eigen school (of de school waar is aangemeld) of op een andere school.

Het extra aanbod kan dus op de school van aanmelding zijn, maar ook een andere school. Of een speciale school.

Leerlingen worden aangemeld en in de meeste gevallen geplaatst. Soms is bij de aanmelding duidelijk dat het een leerling is waarover goed nagedacht moet worden: "zal deze leerling (met al zijn of haar achtergronden) bij ons op school (met deze structuur van onderwijsondersteuning) een succesvolle schoolloopbaan hebben?" Soms wordt dit pas later ontdekt in klas 2 of klas 4.

Als er sprake is van extra ondersteuning zal de school - in goed overleg met de ouders (en de leerling) - een ontwikkelingsperspectief (OPP) opstellen.

Als de zorgplicht gaat gelden verandert het 'nadenken' over al dan niet plaatsing of goede ondersteuning bieden in de 'plicht' daarover na te denken en natuurlijk ook te handelen.

Dit kan ook betekenen dat een school een leerling weigert, omdat er op die school voor die leerling geen goede plek is.

Steeds staat bij de zorgplicht de volgende driehoek centraal:

  • De wens van de ouder,
  • Het OPP van de leerling, en
  • De (on)mogelijkheden van de school.

Dus geen ouders die kinderen altijd kunnen plaatsen, maar ook geen scholen die kinderen van het kastje naar de muur kunnen sturen.

Als ouders en school (bestuur) het niet met elkaar eens worden, dan kunnen ouders naar een onderwijsconsulent, de geschillencommissie passend onderwijs, de commissie gelijke behandeling of de rechter.

Als scholen bij hun beslissing blijven en ouders houden hun kind thuis, dan is het een zaak voor leerplicht geworden.

Zorgplicht betekent dus: zoveel mogelijk regelen en uitvoeren zo dicht mogelijk bij de school; dat is immers de plek waar ouders zich melden en waar leerlingen genieten van goed onderwijs. Om goed zicht te hebben op de kracht van de scholen heeft iedere school een ondersteuningsprofiel opgesteld en vermeld in de schoolgids.

De algemene voorwaarden tot toelating zijn dus:

  1. Er is plaatsruimte op de school van aanmelding.
  2. Ouders respecteren de grondslag van de school.
  3. Voor de leerling geldt dat er uitzicht moet zijn op het behalen van een diploma of een plek op de arbeidsmarkt.
  4. De ouders moeten bij aanmelding aangeven dat hun kind extra ondersteuning nodig heeft.
  5. De gevraagde extra ondersteuning moet door de school geleverd kunnen worden om een diploma te behalen.
Onze scholen
Copyright © 2017 SWV De Langstraat VO    |    Site by WIS