Basisondersteuning

Op de sites van de scholen vindt u een overzicht van de basisondersteuningsstructuur en het extra ondersteuningsaanbod. Het aanbod gaat nog uit van een indicatie c.q. orthobeeld als ADHD of PDD-NOS, maar belangrijker is het gedrag van een leerling en de mogelijkheden om een diploma te behalen met of zonder ondersteuning of LWOO (leerwegondersteunend onderwijs).

De basisondersteuning bevat vier aspecten:
- Preventie en vroegsignalering
- Adequate ondersteuningsstructuur
- Planmatig werken
- Kwaliteit

Preventie en vroegsignalering
Onder preventie verstaan we de basisondersteuning voor alle leerlingen die er op is gericht om tijdig leerproblemen en opgroei- en opvoedingsproblemen te signaleren. Vroegtijdige signalering vereist de aanwezigheid van diagnostische expertise en kan al dan niet in samenwerking met ketenpartners worden georganiseerd. Ook de zorg voor een veilig schoolklimaat (zowel voor leerlingen als medewerkers) maakt deel uit van de basisondersteuning.

Adequate ondersteuningsstructuur
Het tweede aspect van de basisondersteuning is de inrichting van de ondersteuningsstructuur. In het schoolondersteuningsplan (SOP) zal worden aangegeven wat de expertise is van de school voor wat betreft preventieve en (licht) curatieve interventies en hoe die zichtbaar worden in onderwijsorganisaties van de school. Ook wordt aangegeven hoe de specifieke expertise van samenwerkende scholen wordt benut en met welke ketenpartners wordt samengewerkt en welke afspraken zijn gemaakt met de gemeente over de uitvoering van jeugdgerelateerde zorgtaken.

Planmatig werken
Het derde aspect van de basisondersteuning is planmatig werken. De indicatoren “zorg en begeleiding”, zoals die door de onderwijsinspectie in het toezichtkader voor VO, Pro en VSO zijn vastgelegd, vormen hiervoor het uitgangspunt.

Kwaliteit
Kwaliteit is het vierde aspect van basisondersteuning. Criterium hiervoor is het landelijk vastgesteld waarderingskader van de onderwijsinspectie waarin een minimumnorm voor basiskwaliteit wordt genoemd: de opbrengsten (VO) van de school zijn tenminste voldoende en daarnaast voldoen het onderwijsleerproces of de ondersteuning en begeleiding aan de gestelde norm.

Niveau van de basisondersteuning
Om het niveau van de basisondersteuning vast te stellen en te volgen, hanteert het SWV een lijst met standaarden en indicatoren. Deze zijn opgenomen in het ondersteuningsplan.

De rol van de ouders en school bij opvoeding en onderwijs is gelijkwaardig, doch de primaire verantwoordelijkheid voor de opvoeding ligt bij de ouders. Verantwoordelijkheid voor onderwijsondersteuning ligt primair bij de school (schoolbestuur). Vanuit deze grondhouding vindt de communicatie tussen school en ouders plaats. Waar ouders verantwoordelijk zijn voor de opvoeding van hun kind, is de school verantwoordelijk voor het onderwijs. Onderwijs en opvoeding zijn nauw met elkaar verbonden. Ouders en scholen moeten gezamenlijk optrekken om het kind maximale kansen te bieden.

Hiermee geven we aan dat ook ouders een taak en inspanningsverplichting hebben met betrekking tot de opvoeding van hun kind op de scholen.

Onze scholen
Copyright © 2017 SWV De Langstraat VO    |    Site by WIS