Aanvraag extra ondersteuning

Op de VO-school waar de leerling ingeschreven staat, is vastgesteld dat de extra ondersteuning die school kan bieden niet toereikend is. In overleg met de ouders, de onderwijsondersteuners, de CJG-partners en na advies bij het ACT, maakt de school de afweging tot het aanvragen van een (tijdelijke) specialistische onderwijsondersteuning. Voorwaarde is dat binnen de school alles in het werk is gesteld om op eigen kracht, met ondersteuning van de eigen onderwijsondersteuners, aangevuld met ondersteuning vanuit het CJG, uitval te voorkomen en het leerproces te continueren. Na overeenstemming hierover met de ouders wordt de aanvraag in gang gezet bij het ACT.

Tijdens de ACT-bijeenkomst wordt het advies besproken en bekeken welke vorm van ondersteuning voor de leerling het meest passend en gewenst zal zijn en of een advies daartoe kan worden genomen met als mogelijke uitspraak een TLV (toelatingsverklaring) of speciaal aanvullend arrangement.

De directeur van het SWV kent uiteindelijk de TLV of het aanvullend arrangement al dan niet toe en geeft de school en ouders hiervan schriftelijk bericht, waaronder:

  • het advies

  • de startdatum van de specialistische onderwijsondersteuning of VSO-traject (zware ondersteuning)

  • de einddatum van de specialistische onderwijsondersteuning of VSO-traject (zware ondersteuning)

  • eventuele vervolgafspraken

Ingeval van het toekennen van een TLV voor het VSO, zal tevens aangegeven worden:

  • het overeengekomen bekostigingsniveau cat. 1, 2 of 3 en tijdsduur.

  • welke scholen binnen de regio ’s-Hertogenbosch of Tilburg de gewenste zware ondersteuning kunnen bieden, zodat ouders/verzorgers zich daarop kunnen oriënteren.

Binnen het SWV zijn verschillende arrangementen (op maat) mogelijk als specialistische onderwijsondersteuning. Specialistische ondersteuning bestaat uit een arrangement dat het ondersteuningsaanbod van de school overstijgt waaronder tijdelijk verblijf op een tussenvoorziening (OPDC). Specialistische ondersteuning bevat vormen van onderwijsondersteuning, zo nodig in combinatie met jeugdzorgondersteuning, die het eigen aanbod van de reguliere school overstijgen. De specialistische ondersteuning is altijd tijdelijk.

Bij het advies van specialistische ondersteuning (OPDC) worden afspraken gemaakt over de duur van het arrangement. Deze afspraken worden vastgelegd in het OPP van de leerling. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan de overdracht van expertise naar de school, zodat de school het op termijn zelf kan.

De trajectbegeleider van het ACT houdt toezicht op het verstrekken van specialistische ondersteuning en het nakomen van gemaakte afspraken en rapporteert daarover.

Onze scholen
Copyright © 2017 SWV De Langstraat VO    |    Site by WIS