Adviescommissie Toelating SWV VO De Langstraat

Vooraf
Binnen het SWV VO De Langstraat hebben de scholen voor voortgezet onderwijs uitgebreide afspraken gemaakt over de inzet van ondersteuning binnen de basisondersteuning en de extra ondersteuning. Wanneer de school op grond van haar schoolondersteuningsprofiel niet (meer) kan voldoen aan de ondersteuningsbehoeften van de leerling en wanneer er sprake is van handelingsverlegenheid dan kan de school zich richten tot de Adviescommissie Toelaatbaarheid (voortaan: ACT).

De taak van de ACT is de aanvraag van de school over de continuering van de schoolloopbaan te beoordelen en hierover advies uit te brengen aan de school en directeur van het SWV.

Taakstelling ACT
De volgende drie taken worden toegekend aan de ACT:

 1. het geven van een onafhankelijk advies aan de directeur van het SWV VO over de toelaatbaarheid van een leerling tot het voortgezet speciaal onderwijs;

 2. het geven van een onafhankelijk advies aan de directeur van het SWV VO over een arrangement OPDC Boost;

 3. het geven van algemene onafhankelijke adviezen aan de scholen over de continuering van de schoolloopbaan van de leerling dan wel over de inzet van extra ondersteuningsactiviteiten binnen de school of andere maatregelen.

Samenstelling van de ACT
Bij de samenstelling van de ACT wordt ernaar gestreefd de in de afgelopen jaren opgebouwde expertise te continueren en te zoeken naar functionarissen die kennis hebben van de wet- en regelgeving passend onderwijs, het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs, het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs en de werkzaamheden van instellingen voor jeugdzorg in de regio.

Leden van de ACT beschikken over kennis van het onderwijs in de scholen voor voortgezet- en voortgezet speciaal onderwijs, het OPDC Boost en van de ondersteuningsstructuur van de betreffende scholen. Ook hebben zij kennis van en inzicht in de ondersteunings- en onderwijsbehoeften van de aangemelde leerlingen en zijn in staat een adequate analyse uit te voeren van de beschikbare gegevens zoals het aanmeldingsformulier, het ontwikkelingsperspectief en de onderzoeksgegevens over de leerling. Tot slot hebben zij ook kennis van de werkzaamheden van de instellingen voor zorg en jeugdhulpverlening in de regio.

De voorzitter van de ACT is onafhankelijk dat wil zeggen dat deze op geen enkele rechtspositionele wijze verbonden is aan een van de samenwerkende besturen dan wel een andersoortige relatie heeft met een van de samenwerkende besturen waardoor de onafhankelijkheid en onpartijdigheid in gevaar kan komen.

In het schooljaar 2015-2016 bestaat de ACT uit de volgende leden:

Expert voorgezet onderwijs: M. Ebben
Expert (voortgezet) speciaal onderwijs: R. Kuijpers
Basis orthopedagoog: I. Beerens
Onafhankelijk voorzitter: J. Derksen

Doelgroep van de ACT
De werkzaamheden van de ACT vallen direct onder verantwoordelijkheid van het SWV VO De Langstraat en zijn gericht op ondersteunings- en onderwijsbehoeften van:

 • leerlingen ingeschreven op de scholen voor voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs die deel uit maken van het SWV VO De Langstraat. Voor de leerlingen die deelnemen aan het voortgezet speciaal onderwijs geldt dat deze woonachtig moeten zijn in een van de gemeenten die behoren bij het SWV De Langstraat;

 • leerlingen die ingeschreven staan op scholen voor primair onderwijs die behoren tot het SWV PO 30-10 en die uitstromen naar het voortgezet onderwijs en voor wie plaatsing in het eerste leerjaar van een school voor regulier voortgezet onderwijs niet mogelijk lijkt te zijn;

 • leerlingen die door ouders schriftelijk aangemeld zijn bij een school voor voortgezet onderwijs behorend tot het SWV VO De Langstaat. In het kader van de zorgplicht heeft die school behoefte aan een advies over de ondersteuningsbehoefte van die leerling. Het kan gaan om leerlingen die verhuizen naar deze regio of die afkomstig zijn van een residentiële of penitentiaire jeugdinstelling;

 • overige aanvragen voor advies worden voorgelegd aan de directeur van het SWV VO De Langstraat.

Wat heeft de ACT nodig?
Een aanvraag voor bespreking van een leerling in de ACT loopt in het algemeen via de school. Voor leerlingen die niet staan ingeschreven op een school is het ook mogelijk dat bijvoorbeeld de afdeling leerplicht van de gemeente een aanmelding doet. De ACT kan haar werkzaamheden niet verrichten als er door ouders geen toestemming is gegeven voor de aanmelding. Met deze instemming geven de ouders tevens toestemming aan school om gegevens over de leerling te verstrekken. Indien de leerling ouder is dan 16 jaar is ook de instemming van de leerling noodzakelijk.

Om te kunnen komen tot een adviesformulering over de leerling heeft de ACT in ieder geval de volgende gegevens nodig:

 • een reëel en actueel beeld van de leerling en in het bijzonder van de ondersteunings- en onderwijsbehoeften van de leerling;

 • een duidelijk geformuleerd doel door de school van de aanvraag bij de ACT met andere woorden wat is de vraagstelling van de school aan de ACT;

 • een overzicht van wat de school al gedaan heeft in de basisondersteuning en extra ondersteuning conform het eigen schoolondersteuningsprofiel en het ondersteuningsplan. Het gaat hier in ieder geval om de niveaus 1, 2 en 3 van de ondersteuningsstructuur. Ook wil de ACT graag weten welke effecten daarmee bereikt zijn;

 • de zienswijze van de ouders.

Bovenstaande betekent dat de ACT tenminste de volgende documenten wenst te ontvangen:

 1. een volledig en actueel Ontwikkelingsperspectief, inclusief de cognitieve gegevens van de leerling op basis van een recent onderzoek. Indien er geen recent onderzoek is verwacht de ACT een verklaring van evident stabiele kindkenmerken;

 2. een onderwijskundig rapport in de vorm van een digitaal overdrachtsdossier (school voor primair onderwijs of speciaal onderwijs) indien de leerling in leerjaar 1 of 2 van een school voor voortgezet onderwijs zit;

 3. een aantal bijlagen (verslagen of rapporten van psychologisch-, persoonlijkheids- en medisch onderzoek);

 4. een set van handtekeningen.

Na de bespreking
De ACT formuleert het advies aan de directeur van het SWV VO De Langstraat. Indien deze het overneemt dan wordt het verzonden aan de directeur van de school en zorgcoördinator. Deze zorgen voor de informatie aan de ouders.

In de begeleidende brief wordt informatie gegeven over de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het genomen besluit. Daartoe nemen zij contact op met de directeur van het SWV. Dat contact kan leiden tot het heropenen van het dossier indien er nieuwe of aanvullende informatie beschikbaar is. Indien dat niet leidt tot een oplossing kunnen ouders of school in beroep gaan bij de landelijke geschillencommissie.

Aanmeldformulier
Op de website van het SWV De Langstraat treft u het meest actuele aanmeldformulier aan voor de ACT. Daarin treft u ook het overzicht van de documenten die verwacht.

Onze scholen
Copyright © 2017 SWV De Langstraat VO    |    Site by WIS