Passend onderwijs

Kinderen verdienen een plek, zowel thuis als in het onderwijs. Leerlingen hebben niet alleen een uitdaging nodig, maar ook een geborgen plek, zodat ze hun mogelijkheden, rekening houdend met hun beperkingen, optimaal kunnen benutten. Om ervoor te zorgen dat kinderen onderwijs krijgen dat past bij zowel hun mogelijkheden als beperkingen, is passend onderwijs van wezenlijk belang. Scholen hebben een zorgplicht, zij moeten ervoor zorgen dat alle leerlingen die wat extra ondersteuning nodig hebben, een goede onderwijsplek krijgen.

Doelen Passend Onderwijs

1. Zo passend mogelijk onderwijs en aanpakken onderwijsbeperking
Door de systematiek hebben schoolbesturen ruimte om bij de toekenning van extra onderwijsondersteuning uit te gaan van de onderwijsbehoefte van de leerling. De vraag die daarbij centraal staat, is: hoe kan de onderwijsbeperking worden opgeheven? De beschikbare middelen voor extra voorzieningen voor leerlingen die dat nodig hebben, zijn van tijdelijke aard en kunnen efficiënt worden ingezet.

2. Leraren zijn beter toegerust
Goed onderwijs en goede extra ondersteuning van een leerling in de klas valt of staat met de leraar. Dat geldt ook voor passend onderwijs. De leraar staat er niet alleen voor: hij werkt samen met het team, de school en het samenwerkingsverband. Met passend onderwijs wordt geïnvesteerd in opbrengstgericht werken voor alle leerlingen én in de verdere ontwikkeling van leraren.

3. Minder bureaucratie
Dit systeem moet minder complex en bureaucratisch zijn dan het vorige. Dus geen lange indicatieprocedures, geen wachtlijsten, geen gescheiden circuits van lichte en zware ondersteuning en zo min mogelijk administratieve lasten voor de betrokkenen.

4. Budgettaire beheersbaarheid en transparantie
Het financiële systeem dat bij het nieuwe wettelijke kader hoort, moet transparant en beheersbaar zijn. Het moet duidelijk zijn waaraan de beschikbare middelen voor extra ondersteuning worden besteed.

5. Geen thuiszitters
Alle kinderen verdienen een plek in het onderwijs. De afgelopen jaren is gewerkt aan het terugdringen van de thuiszittersproblematiek, maar hiermee is nog onvoldoende geborgd dat er geen kinderen meer thuiszitten. Daarom is een belangrijk doel van passend onderwijs: een zo passend mogelijk onderwijsprogramma voor alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben in het onderwijs.

6. Afstemming met andere sectoren
De inzet van extra ondersteuning in het onderwijs moet beter worden afgestemd op de inzet vanuit andere sectoren in het jeugddomein, zoals de jeugdzorg, de Wmo-zorg en de arbeidsmarkt. Zowel de voorzieningen als de ondersteuning die een kind vanuit verschillende sectoren ontvangt, moeten beter op elkaar worden afgestemd.

Zie ook de website Passend Onderwijs

Onze scholen
Copyright © 2017 SWV De Langstraat VO    |    Site by WIS